Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
Kde sa sťažovať na zlú zdravotnú starostlivosť?
Dátum pridania:

Ak máte pocit, že Vám neposkytli zdravotnú starostlivosť správne alebo že rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka bolo nesprávne, máte právo požiadať o nápravu zdravotnú poisťovňu (poskytovateľa), ktorej ste poistencom. Žiadosť sa podáva písomne.


Zdravotná poisťovňa je povinná bezodkladne písomne Vás informovať o spôsobe vybavenia žiadosti.


Ak zdravotná poisťovňa Vašej žiadosti o nápravu nevyhovie alebo bezodkladne Vás neinformuje o spôsobe vybavenia žiadosti, máte právo:
a) požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou(ďalej len "úrad pre dohľad") o vykonanie dohľadu podľa osobitného predpisu, ak predmetom žiadosti je správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti, otázky nákupu zdravotnej starostlivosti, alebo zdravotného poistenia.
b) ak sa chcete sťažovať na iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (poplatky, etika, organizácia ..), je potrebné sa obrátiť na orgán príslušný na výkon dozoru (Ministerstvo zdravotníctva SR, samosprávny kraj, komory zdravotníckych pracovníkov).

 

Čo musí obsahovať podnet:

  1. identifikačné údaje (meno, priezvisko, adresa, kontakt)
  2. v prípade, že podávate podnet za príbuzného, aj jeho osobné údaje
  3. identifikačné údaje o poskytovateľovi (lekárovi, nemocnici) - meno, priezvisko, adresa, alebo názov zdravotnej poisťovne
  4. problém, popis situácie, dátum, podpis 

 

Kontakt:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2
829 24 Bratislava

 

Zdroj: seniorhelp.sk

Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk