Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
Namiesto štyroch posudkov len jeden
Dátum pridania:

Posudkové konanie je v súčasnosti upravené v rôznych zákonoch - o sociálnom poistení, o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, o sociálnych službách, o službách zamestnanosti, či v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Posudková činnosť je roztrieštená, o čom svedčí i fakt, že vykonávateľom týchto zákonov sú orgány štátnej správy, územnej samosprávy a verejnoprávna inštitúcia.


Posudzovanie zdravotného a sociálneho stavu je nejednotné, jedna a tá istá osoba je posudzovaná opakovane pre rôzne účely a v niektorých prípadoch je posudzovanie viacnásobné. Keďže posudky sa vypracovávajú na rôznych miestach,dochádza k neefektívnemu systému posudzovania, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti strácajú čas a aj finančné prostriedky potrebné na samostatné posudzovanie, na výpisy zo zdravotnej dokumentácie lekárov a podobne.


Osobitné podmienky a metodiky posudzovania toho istého zdravotného stavu pre rôzne účely sú nelogické. Rovnako nelogický je fakt, že rovnaké funkčné obmedzenie pri rôznych zdravotných postihnutiach je posudzované rozdielne. Preto je účelné a efektívne zjednotiť všetky výkony posudkovej činnosti, upraviť ju komplexne v jednom zákone pre všetky účely a ustanoviť nezávislosť lekárskych a sociálnych posudkových činností.


Posudky bude po novom riešiť jediné miesto – súčasný Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím, ktorému sa rozšíria kompetencie.


Tento Posudkový úrad bude napojený na rozpočet kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, čím sa využijú existujúce kapacity a skúsenosti súčasného Inštitútu a usporia sa finančné prostriedky na zabezpečenie podporných činností Posudkového úradu oproti stavu, keby sa zriaďoval nový úrad.


Posudková činnosť bude jednotná pre sociálne poistenie, kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, sociálne služby, služby zamestnanosti a pre ďalšie súvisiace účely. Zákon zároveň stanoví nové kritériá posudzovania na základe Medzinárodnej klasifikácie funkčnej poruchy, dizability a zdravia - ICF - WHO 2004.


Cieľom legislatívneho zámeru zákona o lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti, ktorý MPSVR SR predložilo do pripomienkového konania, je vytvorenie právneho prostredia na zjednodušenie posudzovania pre občana a pre verejnú správu, pre adresnejšie výstupy posudzovania a lepšie prepojenie zdravotných a sociálnych služieb. Občania tým ušetria svoj čas i financie potrebné na vybavovanie posudkov, skôr sa dostanú k službám, ktoré potrebujú. A ušetrí aj štát – tým, že na vypracovanie posudkov bude stačiť menej kapacít a posudky sa nebudú robiť duplicitne.

Zákon by mal nadobudnúť účinnosť od 1. júla 2013.

 

Zdroj: seniorhelp.sk

Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk