Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
Nárok na starobný dôchodok
Dátum pridania:

Nárok na starobný dôchodok je podmienený dovŕšením zákonom ustanoveného dôchodkového veku (62 rokov pre mužov, pričom dôchodkový vek pre ženy sa postupne zvyšuje taktiež na 62 rokov) a získaním najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia. V prípade, ak chce poistenec odísť do dôchodku pred dovŕšením dôchodkového veku, môže využiť inštitút predčasného starobného dôchodku, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie, bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov, do dovŕšenia dôchodkového veku mu chýbajú najviac dva roky a suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu alebo 0,6 - násobok sumy životného minima, ak je poistenec sporiteľ podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení. S účinnosťou od 1. januára 2011 sa podmieňuje nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku neexistenciou príjmu z výkonu zárobkovej činnosť (s výnimkou príjmu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru), resp. s neexistenciou povinného dôchodkového poistenia. Suma predčasného starobného dôchodku sa znižuje o 0,5 % za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku.

 


Určenie sumy dôchodku

Suma dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu získaného v rozhodujúcom období (spravidla od roku 1984), obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. V princípe platí, že ak poistenec počas svojho aktívneho života dosahoval príjem na úrovni priemernej mzdy a získal obdobie dôchodkového poistenia 40 rokov, jeho dôchodok v pomere k priemernej mzde vykázanej Štatistickým úradom SR v roku, ktorý predchádza roku priznania dôchodku, bude približne 50 %.


SD = POMB * ODP * ADH


SD – priznaná mesačná suma starobného dôchodku; POMB – priemerný osobný mzdový bod; ODP – obdobie dôchodkového poistenia získané ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok;

ADH – aktuálna dôchodková hodnota, ktorá sa každoročne upravuje v závislosti od medziročného rastu priemernej mzdy za tretí štvrťrok predchádzajúceho roka (na rok 2011 je 9,5756 Eur)


POMB sa určí ako podiel súčtu osobných mzdových bodov dosiahnutých v jednotlivých kalendárnych rokoch rozhodujúceho obdobia a obdobia dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období; osobný mzdový bod sa určí ako podiel osobného vymeriavacieho základu a všeobecného vymeriavacieho základu; pričom osobný vymeriavací základ je úhrn vymeriavacích základov za kalendárny rok, z ktorých sa zaplatilo poistné na dôchodkové poistenie, alebo sa podmienka zaplatenia poistného na dôchodkové poistenie považuje za splnenú. Rozhodujúcim obdobím sú spravidla kalendárne roky od roku 1984).


Na hodnotu priemerného osobného mzdového bodu, prevyšujúcu hodnotu 3, sa neprihliada. Priemerný osobný mzdový bod v hodnote nižšej ako 1,25 sa započítava v celej výške, z hodnoty od 1,25 do 3 sa započítava 84 %. K priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1,0 sa pripočíta 16 % z rozdielu skutočnej hodnoty POMB a hodnoty 1,0.

 


Zvyšovanie dôchodkov (valorizácia)

S cieľom zachovania kúpyschopnosti poberateľov dôchodkových dávok sú tieto dávky každoročne od 1. januára zvyšované prostredníctvom tzv. švajčiarskej metódy, tzn., o percento určené ako súčet jednej polovice percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien a jednej polovice percenta medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý polrok roka, ktorý predchádza bežnému roku.


(Z materiálu Analýza dlhodobej udržateľnosti a návrhy na zmenu dôchodkového systému Slovenskej republiky, ktoré vzala na vedomie vláda SR na svojom rokovaní 19.8.2011)

 

Zdroj: socpoist.sk

Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk