Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
ONDAVA - Domov sociálnych služieb
A
main_image
Adresa: Rakovec nad Ondavou 45, Rakovec nad Ondavou, okr. Michalovce, 07203otvoriť mapu
Kraj: Košický
Web: http://www.dssrakovec.sk/
E-mail: riaditel@dssrakovec.sknapísať email
Telefón: 056/6884841
Celkové hodnotenie: nehodnotené     počet hodnotení: 0
additional_image1
additional_image2
additional_image3

Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci je zdravotnícke zariadenie nadregionálneho charakteru, poskytujúce komplexnú dlhodobú psychiatrickú starostlivosť pre pacientov zo spádovej oblasť s cca 850 000 obyvateľmi (bývalé "veľké" okresy Trebišov, Košice-mesto, Košice-okolie, Rožňava, Spišská Nová Ves a Poprad). Ak je trvaním nepostačujúca liečba na príslušných PO NsP v Trebišove, PO NsP v Levoči, PO NsP v Rožňave, či PO FNsP L. Pasteura a PK FNsP Tr.SNP v Košiciach, prekladajú sa takíto pacienti do našej PL. PL má po úprave od 15. 7. 20ONDAVA - Domov sociálnych služieb Rakovec nad Ondavou  je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet Košického samosprávneho kraja.
ONDAVA - zariadenia sociálnych služieb poskytuje sociálnu službu podľa zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a vykonáva odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činností alebo utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom.  V rámci Košického samosprávneho kraja patrí k väčším zariadeniam s kapacitou 130 prijímateľov, z toho 110 žien a 20 mužov.

 


ONDAVA- zariadenie sociálnych služieb ako domov sociálnych služieb poskytuje za podmienok ustanovených zákonom celoročnú pobytovú sociálnu služby dospelej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca,  alebo prakticky nevidiaca. ONDAVA - zariadenie sociálnych služieb ako domov sociálnych služieb poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej  fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a  šatstva, osobné vybavenie, zabezpečuje pracovnú terapiu, záujmovú činnosť a utvára podmienky na úschovu cenných vecí.    

 

Všestrannú starostlivosť zabezpečuje kolektív 76 zamestanocv.00 kapacitu 200 lôžok v 4 oddeleniach.

Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk