Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
Domáca opatrovateľská služba
Dátum pridania:

Niektorí to už poznajú: seniorom zrazu začnú ubúdať sily, a problémom sa pre nich stávajú aj bežné, každodenné úkony.
Keď to už rodina nedokáže zvládnuť vlastnými silami, môže sa obrátiť na domácu opatrovateľskú službu.
 
Čo je opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá je odkázaná na dohľad alebo pomoc inej osoby. Stupeň odkázanosti sa určuje na základe posúdenia odkázanosti.
Žiadosť o posúdenie sa podáva na obecný úrad alebo úrad mestskej časti, podľa miesta bydliska. Ak senior získa rozhodnutie o svojej odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, môže si podať žiadosť o opatrovateľskú službu, ktorá mu je poskytnutá v rozsahu podľa stupňa jeho odkázanosti.
 
Čo sa posudzuje

V rámci posudzovania odkázanosti sa zisťuje, či osoba:
– je schopná samostatne sa stravovať a dodržiavať pitný režim,
– potrebuje pomoc pri vyprázdňovaní a osobnej hygiene (pri kúpeli),
– potrebuje pomoc pri obliekaní, vyzliekaní, sedení alebo státí, či pri iných zmenách polohy,
– samostatne zvláda pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientuje sa v prostredí,
– dodržiava liečebný režim, alebo je potrebný dohľad.
Tieto činnosti sa bodujú. Podľa dosiahnutých bodov sa určí rozsah odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.
Senior je tak zaradený do niektorého zo šiestich stupňov odkázanosti. Tento proces trvá približne 30 – 60 dní.

Opatrovateľské služby poskytujú tzv. verejní a neverejní poskytovatelia

Verejný poskytovateľ je samospráva – obec a právnická osoba zriadená alebo založená obcou.
Neverejní poskytovatelia sú organizácie zriadené:
– súkromnými osobami,
– Slovenským Červeným krížom,
– Katolíckou charitou alebo Evanjelickou diakoniou,
– ďalšími zriaďovateľmi.
 

Obec alebo mestská časť (alebo nimi zriadený poskytovateľ) poskytuje seniorovi opatrovateľskú službu za cenu, ktorá sa určuje všeobecným záväzným nariadením. Prevažná časť nákladov na túto službu sa u verejných poskytovateľov hradí z rozpočtu obce, či mestskej časti – čiže všetci na ne prispievame našimi daňami.
V dôsledku toho sú ceny za služby u verejného poskytovateľa – v porovnaní s neverejným – podstatne nižšie. Problém nastáva, ak obec alebo mestská časť nie je schopná zabezpečiť opatrovateľskú službu pre všetkých svojich občanov, ktorí ju potrebujú.
Vtedy môže obec alebo mestská časť uzatvoriť zmluvu s neverejným poskytovateľom, a dávať mu finančné príspevky na opatrovateľskú službu, aby ju aj on mohol poskytovať (za nízke, dotované ceny).
Väčšina neverejných poskytovateľov však takýto príspevok nedostáva, a tak musí do svojich cien premietnuť všetky náklady spojené s opatrovateľskou službou. Preto sú ceny u neverejných poskytovateľov podstatne vyššie, ako u verejných.
(Samospráva spravidla nemá dosť finančných prostriedkov, aby mohla poskytovať služby všetkým svojím občanom, a nemá tiež dostatok finančných prostriedkov, aby dávala príspevok neverejným poskytovateľom, ktorí poskytujú službu občanom danej obce, či mestskej časti).
V rámci opatrovateľskej služby sa poskytuje dohľad alebo pomoc – pri sebaobslužných výkonoch, pri starostlivosti o svoju domácnosť alebo pri sociálnych aktivitách.
 
Aké výkony zahŕňa opatrovanie?

K pomoci pri sebaoblužných výkonoch patrí:
– hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela – ruky, tvár, zuby, nechty, (holenie, česanie, umývanie, make-up, strihanie nechtov na rukách a na nohách, aplikácia krémov, masti, medikamentov),
– hygienická starostlivosť o celé telo – vo vani, prípadne v sprche (s umytím vlasov);
– stravovanie a dodržiavanie pitného režimu – porciovanie stravy, prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta, kŕmenie a pomoc pri pití.
 
V rámci opatrovateľskej služby je možné poskytovať aj pomoc pri základných sociálnych aktivitách, ktoré zahŕňajú napríklad sprievod na lekárske vyšetrenie, vybavovanie úradných záležitostí a podobne.
Seniori však môžu potrebovať najmä dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, či pristarostlivosti o svoju domácnosť (buď v určenom čase, alebo nepretržite).
Opatrovateľská služba zabezpečuje dohľad v určenom čase.
Nepretržitý dohľad sa zabezpečuje dopĺňaním opatrovateľskej služby. Vtedy pomáhajú aj príbuzní (alebo iné osoby). V zložitejších prípadoch môže byť osoba umiestnená v sociálnom zariadení.
Ak seniori, ktorí sú odkázaní na opatrovateľskú službu, potrebujú aj odborné ošetrovanie, či rehabilitáciu doma, obracajú sa na Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). V takom prípade bude (okrem opatrovateľky) k seniorovi chodiť aj sestra, alebo fyzioterapeut.
 
Peňažné príspevky na opatrovanie

V prípadoch, ak má senior ťažké zdravotné postihnutie (ŤZP), môže sa uchádzať o peňažný príspevok na opatrovanie, ktorý sa (podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, zákon č. 447/2008 Z.z., § 40) poskytuje osobe, ktorá je (podľa komplexného posudku) odkázaná na opatrovanie.
Znamená to, že je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri jednotlivých činnostiach (viď vyššie), pričom táto pomoci je potrebná aspoň 8 hodín denne.
V roku 2014 je výška príspevku 220,52 eur za mesiac, ak ide o opatrovaniejednej ťažko zdravotne postihnutej osoby, alebo 294,01 eur, ak ide o opatrovanie dvoch alebo viac ťažko zdravotne postihnutých osôb.
Opatrovateľom môže byť príbuzný, alebo osoba, ktorá býva s ťažko zdravotne postihnutým seniorom. Ak je opatrovateľom dôchodca, tieto sumy sú minimálne 91,88 eur, resp. 121,28 eur.
Ak sa opatrovanej ŤZP osobe poskytuje denná sociálna pobytová služba, príspevok sa znižuje.
Ak je ŤZP osoba poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa znižuje o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.
Ak je príjem ŤZP občana vyšší ako 1,4-násobok životného minima pre plnoletú fyzickú osobu, príspevok sa kráti o sumu prevyšujúcu tento príjem.

Príspevok nemožno poskytnúť, ak sa poskytuje:

– príspevok na osobnú asistenciu,
– opatrovateľská služba v rozsahu viac ako 8 hodín mesačne,
– týždenná sociálna služba,
– celoročná pobytová sociálna služba.
Žiadosť podáva ťažko zdravotne postihnutá osoba – na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
Okrem opatrovateľskej služby, seniori môžu navštevovať denný stacionár, ak už nie je bezpečné, aby zostávali sami v domácom prostredí, a potrebujú celodenný dohľad a pomoc (v stacionári sa poskytuje sociálna služba počas dňa). Seniorom tu pomáhajú so sebaobslužnými výkonmi, poskytuje stravovanie, sociálna rehabilitácia, sociálne poradenstvo, a v prípade záujmu aj pracovná terapia alebo záujmová činnosť.
Opatrovateľom, ktorí sa dlhodobo starajú o osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, (ŤZP) sa poskytuje odľahčovacia služba. Môže sa vykonávať doma, v dennom stacionári, alebo je opatrovaná osoba na určitý čas v sociálnom zariadení, spravidla najviac na 30 dní v roku.
Je to pre opatrovateľa určitá forma dovolenky, kedy si môže svoj čas naplánovať podľa seba, a má istotu, že je o opatrovaného postarané.

 

 

Autor: Doc. MUDr. Božena Bušová, CSc., MPH
Zdroj: slovenskypacient.sk 

Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk