Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Likavka (DD a DSS Likavka)
Dátum pridania:

 

Žilinská župa ako zriaďovateľ pristúpila k jeho kompletnej rekonštrukcii na základe úspešného čerpania eurofondov z Regionálneho operačného programu (ROP) v projekte pod názvom „Stavebné úpravy a zateplenie DD, DSS Likavka". Realizácia začala už v roku 2011 a ukončená bola v júli 2013. Celková hodnota projektu sa vyšplhala na sumu takmer 2,6 mil. eur, z ktorej ju piatimi percentami spolufinancoval ŽSK, čo predstavuje sumu viac ako 127 tisíc eur. „Dnes máme možnosť vidieť reálne výsledky úspešného a efektívneho čerpania finančných prostriedkov z eurofondov. V praxi to znamená ďalšie z množstva zariadení v správe Žilinského samosprávneho kraja, ktoré sa chopilo možnosti skvalitnenia poskytovania svojich služieb pre verejnosť a zlepšenia pracovných podmienok pre svojich zamestnancov. Nezanedbateľným prínosom pre liptovský región je vytvorenie aj 35 nových pracovných miest najmä na zdravotníckom úseku zariadenia," uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár.
Zateplením objektov zariadenia sa znížila ich energetická náročnosť a nadstavbou objektu sa vytvorilo 14 obytných buniek, z toho 10 pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, vrátane kuchynky s jedálenským výťahom a jedálne. Dobudovalo sa sociálne zariadenia, terapeutická a rehabilitačná miestnosť spolu s dennou miestnosťou a evakuačný lôžkový výťah. Zateplenie sa uskutočnilo i na plochých strechách a výplňových konštrukciách. Pribudlo špecializované oddelenie poskytujúce starostlivosť pre psychicky postihnutých ako i rozšírenú starostlivosť. Bezbariérovosť bola vyriešená osadením lôžkového výťahu pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Celé zariadenie má nové vnútorné vybavenie a zlepšenie dohľadu a opatery je podporené nainštalovanými informačno -- komunikačnými technológiami. Tie umožňujú poskytovať kvalitný systém permanentnej dezinfekcie, monitoring ťažkých prípadov a celej prevádzky. V neposlednom rade tak zefektívňujú komunikáciu medzi zamestnancom a klientom. „Táto rekonštrukcia ponúka úplne nové možnosti starostlivosti o znevýhodnených občanov v našom regióne. Výsledkom projektu je i rozšírenie predmetu činnosti o nové služby zariadenia s momentálnou kapacitou 251 klientov. Okrem toho ponúka i odľahčovaciu službu v podobe jedálne, ktorú môžu využívať dôchodcovia a zdravotne ťažko postihnutí občania obce Likavka," dodala riaditeľka DD a DSS Likavka Dagmar Švecová.

Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk