Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
Michalovčania majú najmodernejší domov pre seniorov
Dátum pridania:

Mesto Michalovce zrealizovalo projekt na prístavbu a rekonštrukciu Zariadenia pre seniorov na Hollého ulici z nenávratného finančného príspevku vo výške 3 142 096,44 € z fondu ERDF, štátneho rozpočtu. Mesto sa podieľalo na spolufinancovaní projektu z vlastných zdrojov vo výške 165 373,50 €.
Hovorkyňa primátora a Mestského úradu v Michalovciach Iveta Palečková informovala, že projekt s názvom „Prístavba a rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov v Michalovciach“.
Hlavnými cieľmi projektu bolo prístavbou zariadenia zvýšiť kapacitu zariadenia, rozsah a úroveň  poskytovaných sociálnych služieb, debarierizovať,  rekonštruovať a modernizovať vnútorné priestory s cieľom ich povýšenia na európsky štandard, znížiť energetickú náročnosť budovy prostredníctvom zateplenia a vybudovania vlastnej kotolne.
Pôvodná 9 resp. 7 podlažná budova Zariadenia pre seniorov mala zlé izolačné vlastnosti, dochádzalo k úniku tepla a vysokým nákladom na vykurovanie, v zariadení boli znefunkčnené elektrické rozvody. V zariadení absentovala kuchyňa a vývarovňa stravy. Mesto vynakladalo zvýšené finančné prostriedky na dovoz stravy, samotné priestory pre výdaj stravy boli malé a kapacitne nevyhovujúce. Zdravotnícke služby boli v zariadení poskytované len na bytových jednotkách, rehabilitácie boli poskytované v nevyhovujúcej malej miestnosti, zariadenie bolo minimálne debarierizované. Neexistovali priestory pre poskytovanie ďalších zdravotníckych a sociálnych služieb, priestory pre knižnicu, spoločenské a voľno-časové aktivity,  činnosti v pracovných dielňach, o ktoré je medzi seniormi veľký záujem. Seniori sa stretávali na chodbách zariadenia z dôvodu chýbajúcej spoločenskej miestnosti. Keďže vekový priemer 178 klientov sa pohybuje okolo 73 rokov, nedostatkom vhodných spoločných priestorov dochádzalo k obmedzeniu vzájomných kontaktov, k ich sociálnej izolácii.
Prístavbou k existujúcej budove v priestore areálu zariadenia a prepojením spojovacou chodbou sa zvýšila kapacita zariadenia o 10 miest. Vybudovaním nových priestorov sa vytvorili podmienky pre kvalitnejšie poskytovanie zdravotníckych, sociálnych a ďalších služieb, podstatne sa zlepšili nevyhovujúce podmienky pre rehabilitačné služby. Vytvorením stravovacej časti, kuchyne a zázemia sa dosiahlo zvýšenie kapacity, kvality a kultúrnosti stravovania, znížili sa náklady na dovoz stravy. Zariadenie je už úplne debarierizované, vytvorili sa bytové jednotky pre telesne postihnutých klientov. Pôvodná budova bola zateplená, vybudovala sa vlastná kotolňa, čím sa znížila energetická náročnosť budovy a znížili sa prevádzkové náklady zariadenia počas prvej sezóny po zateplení.
Vytvorili sme prostredie zachovávajúce súkromie klientov. Vybudovaním priestorov pre spoločensko-kultúrne a duchovné vyžitie sa odbúrava  izolácia klientov, zmenil sa charakter zariadenia z celoročnej pobytovej formy na multifunkčnú. Mesto súčasne kolaudáciou stavby začína v nových priestoroch realizovať projekt vzdelávania seniorov prednostne pre klientov zariadenia, pričom o vzdelávanie je veľký záujem. Úsporou finančných prostriedkov v oblasti prevádzkových nákladov sa vytvoria predpoklady pre rozvoj ďalších atribútov kvality života ľudí v danom prostredí a jeho zatraktívnenia. Vytvorí sa priestor pre kontinuálne zvyšovanie kvalitatívnych aj kvantitatívnych podmienok poskytovania sociálnych a zdravotníckych služieb

 

Zdroj: michalovskespravy.sk 

 

Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk