Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
Zriadenie domova sociálnej starostlivosti
Dátum pridania:

Otázka
Dobrý deň, už dlhšie uvažujem o zriadení domova sociálnej starostlivosti, alebo domova dôchodcov. Chcem Vás poprosiť o vysvetlenie všetkých legislatívnych podmienok, ktoré je potrebné splniť, a či je možná aj nejaká podpora štátu pri zriaďovaní takejto prevádzky?

Odpoveď
Dobrý deň, domov dôchodcov je v § 35 zákona č. 448/2008 Z.z., definovaný ako zariadenie pre seniorov, kde konkrétne uvádza, čím sa tento druh sociálnej pomoci vyznačuje. Všeobecne potom zákon zvádza podmienky pre zriadenie a registráciu jednotlivých druhov sociálnej pomoci, ktorými je samozrejme aj zariadenie pre seniorov.
Pri zriaďovaní tohto zariadenia preto jednou z náležitostí je registrácia na príslušnom VÚC, ktorej náležitosti sú špecifikované v §64 tohto zákona. K takejto registrácií je následne potrebné pripojiť vyžadované doklady, taktiež špecifikované v tomto paragrafe zákona, z ktorých automaticky vyplývajú všetky potrebné kroky, ktoré je nutné zaistiť pri zriaďovaní takéhoto zariadenia. Okrem týchto náležitostí nutných pre registráciu je potrebné si zabezpečiť vhodné zmluvné krytie týchto poskytovaných služieb, nakoľko pri umiesťovaní osoby do tohto druhu zariadenia je potrebné s ňou uzatvoriť zmluvu o poskytovaných službách. Z hľadiska financií takéhoto zariadenia vyššie spomínaný zákon umožňuje vyberať potrebné financie od prijímateľa tejto služby, avšak len do výšky nevyhnutných nákladov na jej poskytovanie, z titulu takéhoto zariadenia však môžete na VÚC žiadať o príspevok na toto zariadenie, prípadne prijímať dary (tu však treba dávať pozor na dodržiavanie účelu, na ktorý bol dar poskytovaný). Z hľadiska legislatívy Vám odporúčam preštudovať si zákon č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách, nakoľko v ňom sú obsiahnuté i informácie, ktoré by mohli neskôr súvisieť s fungovaním Vášho zariadenia, a nie sú teda podstatné len pre jeho zriadenie.
§ 64 zákona č. 448/2008 Z.z.
§ 64
Žiadosť o zápis do registra
(1) Žiadosť o zápis do registra sa podáva písomne vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode je miesto poskytovania sociálnej služby. Ak takéto miesto nemožno určiť, alebo ak sa sociálna služba bude poskytovať v územnom obvode viacerých vyšších územných celkov, žiadosť o zápis do registra sa podáva vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode má sídlo právnická osoba, ktorá žiada o zápis do registra, alebo v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do registra.
(2) Žiadosť o zápis do registra obsahuje
a) obchodné meno alebo názov právnickej osoby, sídlo, identifikačné číslo a právnu formu, ak o zápis žiada právnická osoba alebo meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, ak o zápis žiada fyzická osoba,
b) meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt

1.fyzickej osoby, ktorá je štatutárny orgán právnickej osoby,
2. navrhovaného zodpovedného zástupcu uvedeného v § 63 ods. 3,
c) druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať a jej formu,
d) cieľovú skupinu fyzických osôb, ktorým sa má poskytovať sociálna služba,
e) miesto poskytovania sociálnej služby,
f) počet miest, ak sa sociálna služba má poskytovať v zariadení,
g) predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby,
h) čas poskytovania sociálnej služby, ak sa sociálna služba má poskytovať na určitý čas.
(3) K žiadosti o zápis do registra sa prikladá
a) kópia dokladu preukazujúceho bezúhonnosť
1.fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra,
2. fyzickej osoby, ktorá na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo na základe rozhodnutia fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, je zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby,
b) kópia dokladu o odbornej spôsobilosti
1. fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, alebo
2. fyzickej osoby, ktorá na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo na základe rozhodnutia fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, je zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby,
c) údaje o priestorových podmienkach, personálnych podmienkach, materiálnych podmienkach a hygienických podmienkach zodpovedajúcich druhu sociálnej služby, forme sociálnej služby a počtu prijímateľov sociálnej služby,
d) rozhodnutie alebo iný doklad o zápise do registra podľa osobitného predpisu 31) alebo potvrdenie o pridelení identifikačného čísla organizácie vydané Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ktoré preukazuje vznik právnickej osoby,
e) štatút alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje oprávnenie na právne úkony štatutárneho orgánu právnickej osoby,
f) kópia dokladu, ktorý preukazuje, že osoba nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom a na penále na sociálne poistenie, na príspevku na starobné dôchodkové sporenie a na poistnom a na penále na verejné zdravotné poistenie,
g) cenník sociálnej služby, spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za sociálnu službu,
h) údaje o finančných podmienkach, ktoré obsahujú kalkuláciu skutočných nákladov na jednotku výkonu každého druhu sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať, kalkuláciu predpokladaných príjmov a výdavkov vrátane údajov o vlastných zdrojoch financovania sociálnej služby a predpokladané zdroje financovania sociálnej služby.
(4) Údaje o priestorových podmienkach na účely odseku 3 písm. c) sa preukazujú kópiou listu vlastníctva nie staršieho ako tri mesiace alebo kópiou nájomnej zmluvy 32) alebo zmluvy o výpožičke, 33) ktorých predmetom je nájom alebo výpožička priestorov, v ktorých sa sociálna služba poskytuje. Nájomná zmluva alebo zmluva o výpožičke musí byť uzatvorená najmenej na čas poskytovania sociálnej služby alebo pri poskytovaní celoročnej pobytovej sociálnej služby najmenej na tri roky.
(5) Za údaje o personálnych podmienkach na účely odseku 3 písm. c) sa považuje zoznam, v ktorom je uvedené povolanie zamestnancov, ich kvalifikácia a počet.
(6) Údaje a doklady uvedené v odsekoch 2 a 3 sa predkladajú v štátnom jazyku.
(7) Ak vyšší územný celok zistí, že žiadosť o zápis do registra neobsahuje náležitosti podľa odsekov 2 a 3, písomne vyzve žiadateľa o zápis do registra, aby doplnil údaje alebo priložil chýbajúce doklady a určí lehotu na odstránenie týchto nedostatkov; lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy.
Toto sú najpodstatnejšie veci, ktoré je potrebné vyriešiť pred samotným začatím podnikania.

 

Autor: Mgr. Marcel Tóth 

Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk