Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
Aj seniori sa môžu vzdelávať na univerzitách
Dátum pridania:

Vďaka štúdiu na univerzite tretieho veku žijú seniori dlhšie a lepšie. Nezískajú síce diplom, ale môžu vďaka novému vzdelaniu dostať aj prácu. BRATISLAVA. Mám lepší rozhľad, zamestnávam svoj mozog a našla som si dve veľmi dobré kamarátky, opisuje Božena Smadišová dôvody, prečo začala študovať na univerzite tretieho veku. Podľa Nadeždy Hrapkovej, prezidentky Asociácie univerzít tretieho veku, výskum potvrdzuje, že starší ľudia, ktorí študujú, sa cítia zdravší, telesne i duševne vitálnejší. „Menej trpia depresiami a život pre nich má nový zmysel,“ vysvetľuje Hrapková. Na Slovensku funguje v súčasnosti trinásť univerzít tretieho veku. Nie sú vyslovene len pre dôchodcov. Niektoré umožňujú štúdium už od 40. rokov, väčšina od 45. Takýchto mladších študentov však majú minimum.
„Máme asi desatinu tých, ktorí sú ešte v pracovnom procese a 90 percent študentov dôchodcov,“ hovorí Hrapková. Vysvetľuje to tým, že pracujúci majú menej možností odísť z práce počas dňa na prednášky. Tie si organizuje každá univerzita rôzne. Niektorá má jednu prednášku do mesiaca, iná raz za dva týždne. Väčšinou však cez pracovné dni.
Môže pomôcť v práci Štúdium na univerzite tretieho veku je len záujmové. Jej absolvent sa nemôže popýšiť žiadnym titulom. Skúšky nie sú porovnateľné s tými na klasickej univerzite. Zvyčajne neslúži ani na získanie lepšieho pracovného miesta. „Toto štúdium mi už v práci veľmi nepomôže,“ hovorí Smadišová, ktorá o niekoľko rokov odíde do dôchodku. V súčasnosti študuje psychológiu. Hrapková však poukazuje na prípad, keď ich absolventka získala prácu v obecnom múzeu práve vďaka štúdiu na univerzite tretieho veku: „Ako jediná z uchádzačov absolvovala trojročné štúdium etnografie.“
Samozrejme, ten, kto ukončí univerzitu tretieho veku v odbore právo, nemôže pracovať ako advokát. Z počítačov nechcú byť analfabeti Dôvody, prečo študovať na univerzite tretieho veku, sú skôr také, aby sa staršie ročníky dokázali zorientovať v moderných časoch. Viaceré univerzity ponúkajú odbory zamerané na výpočtovú techniku. Tie sú aj veľmi žiadané a niektoré univerzity za tieto odbory vyberajú aj vyššie poplatky.
Seniori však majú možnosť učiť sa aj jazyky, ako sú angličtina, nemčina, francúzština a podobne. Väčšina z nich mohla pôvodne študovať iba ruštinu.
Odbory sa zvyčajne vyberajú až v druhom ročníku. Niektoré sú dvojročné, iné zas trojročné. Prednášajúci sú profesori z univerzít, niekedy ľudia z praxe. „Prednášal nám psychológiu napríklad Anton Heretik,“ hovorí Smadišová. Prevláda matriarchát Štúdium na univerzite tretieho veku stále priťahuje na Slovensku viac ženy ako mužov.
Podľa dostupných štatistík študuje v tomto akademickom roku na slovenských univerzitách tretieho veku 6217 seniorov. Z toho je takmer 88 percent žien.
Hrapková si to vysvetľuje tým, že ženy sa v mladosti museli viac zameriavať na rodinu a na štúdium im už nezvýšil čas. „Teraz si plnia svoje sny.“ O štúdium v posledných rokoch čoraz viac prejavujú záujem aj ľudia s vysokoškolskými titulmi. „Minulý rok mala až tretina našich absolventov vysokoškolský titul,“ konštatuje Hrapková. Na štúdium niekde treba počkať Študovať môže takmer každý senior, kedy sa mu zachce. V Bratislave však už majú kapacitné problémy.
BRATISLAVA. Na to, aby ste mohli študovať na univerzite tretieho veku, netreba spĺňať žiadne špeciálne predpoklady. Dôležitý je dosiahnutý vek, ktorý si stanoví každá univerzita sama. A mať spravenú maturitu. Nerobia sa žiadne prijímačky. Existujú zoznamy. Môže sa však stať, že sa prihlási veľa záujemcov a niektorí budú musieť na štúdium čakať. „Ja som čakala tri roky,“ hovorí Božena Smadišová, ktorá študuje na univerzite tretieho veku v Bratislave.
Nadežda Hrapková, prezidentka Asociácie univerzít tretieho veku, však hovorí, že takáto situácia je len v hlavnom meste na Univerzite Komenského. Je to najväčšia univerzita, kde sa ročne hlásia stovky seniorov.
Seniori sa tu zahlasujú na zoznam čakateľov a keď príde na nich rad, univerzita ich osloví a pošle prihlášku. Ak ju akceptujú, môžu začať študovať v prvom všeobecnom ročníku.
V Bratislave napríklad každoročne oslovia 400 čakajúcich na 240 voľných miest. Z praxe už vedia, že okolo 150 oslovených seniorov napokon školu nezačne. „Opäť sa zamestnajú alebo sa im narodia vnúčatá, o ktoré sa začnú starať,“ hovorí Hrapková.
Inde problémy so záujmom prevyšujúcim ponuku nepoznajú. „Ešte sa nám nestalo, že by sa prihlásil taký počet, aby sme niekoho nevzali, hoci záujem každým rokom rastie,“ hovorí Zuzana Chabadová, manažérka Technickej univerzity vo Zvolene.
Ako obísť čakanie
Pretlak záujmu na univerzite sa dá „oklamať“. Napríklad ak majú na Univerzite Komenského voľné miesto v študijnom odbore v druhom ročníku, tak študenti-seniori, napríklad z univerzity tretieho veku na Slovenskej technickej univerzite, k nim môžu prestúpiť. 
Univerzity nik nedotuje, každá sa zariadi po svojom
To, koľko seniori zaplatia za štúdium, je na rozhodnutí každej univerzity. Niekde zdražujú, inde sa neplatí. BRATISLAVA. Poplatky za štúdium na univerzite tretieho veku sa líšia od toho, na ktorú sa prihlásite. Medzi najdrahšie patrí Univerzita tretieho veku pri Univerzite Komenského v Bratislave.
Napriek tomu budúci rok budú ročné poplatky zvyšovať zo 60 na 67 eur. Dôvodom je aj vyššie daňovo-odvodové zaťaženie. Prednášajúci totiž pracujú na dohody o vykonaní práce a podľa nových pravidiel musia odvádzať aj na zdravotné a sociálne poistenie.
Miesto 19 percent im z platu zrazia 38. Štát univerzity pritom nedotuje, na svoj chod si teda musia zarobiť samy.
Niektoré univerzity ostávajú na minuloročných poplatkoch. Na univerzite v Liptovskom Mikuláši sa za štúdium neplatí. 
Štúdium zlepší život 
Výskumy odborníkov v Európe ukázali, že pre seniorov je štúdium dôležité z viacerých dôvodov.
1. Univerzity tretieho veku spomaľujú starnutie.
2. Štúdium rozširuje obzor, čím vytvára možnosť rovnocennej medzigeneračnej komunikácie.
3. Vďaka získavaniu nových poznatkov sa u starších ľudí brzdí konzervativizmus a dogmatizmus. Starší ľudia totiž majú sklon zostávať pri zaužívaných spôsoboch.
4. Štúdium tiež zlepšuje medziľudské vzťahy.
5. Seniori, ktorí chodia do kolektívu a znovu sa učia, si udržiavajú lepšie telesné zdravie aj duševné zdravie.
6. Zvyšuje sa hodnota ich vzdelávania, pretože ukazujú svojím vnukom, že štúdium je potrebné.
Na akú univerzitu sa môžete prihlásiť
Starší ľudia majú možnosť študovať na 13 univerzitách tretieho veku. Prinášame prehľad, aké odbory jednotlivé univerzity ponúkajú, koľko sa platí za rok štúdia a od koľkých rokov môžete začať študovať.
Technická univerzita vo Zvolene
•    Minimálny vek je 45 rokov.
•    Poplatok pre poberateľov dôchodku je 38 eur za celý akademický rok, ostatní platia 58 eur.
•    Termín zaslania prihlášky je do 30. 6. 2015.
•    Študijné odbory:  Právo, Výpočtová technika, Psychológia, Okrasné a liečivé rastliny ako súčasť životného prostredia človeka, Sebapoznanie, sebarozvoj a sociálna percepcia, Dejiny umenia na Slovensku, Anglický jazyk pre začiatočníkov, mierne pokročilých, Nemecký jazyk pre začiatočníkov, mierne pokročilých, Základy archeológie, plus dva nové odbory, ktoré však čakajú na schválenie
•    Viac: www.tuzvo.sk/utv
 Univerzita tretieho veku pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
•    Minimálny vek je 45 rokov u žien a 50 rokov u mužov.
•    Poplatky: 40 eur - pre dôchodcov (aj pracujúcich a invalidných) a 55 eur pre ostatných.
•    Na počítačových odboroch sú poplatky pre dôchodcov 45 eur a pre ostatných 60 eur.
•    Termín zaslania prihlášky: čo najskôr. Ešte je niekoľko voľných miest.
•    Študijné odbory:„ Dejiny architektúry, Architektúra a urbanizmus, Záhradná a krajinná architektúra, Potraviny a zdravie človeka, Starostlivosť o telesné a duševné zdravie, Po čítače, Praktické využitie počítačov, Internet
•    Viac: www.stuba.sk/new/generate
 Univerzita Konštantína Filozofa Nitra
•    Minimálny vek je 45 rokov.
•    Poplatky: 35 eur pre dôchodcov a invalidných dôchodcov, 50 eur pre pracujúcich
•    Termín zaslania prihlášky je do 31. 8. 2011.
•    Študijné odbory:„ Ľudové remeslá, Psychológia tretieho veku, Dejiny výtvarného umenia a výtvarná tvorba, Informačné technológie, Anglický jazyk pre začiatočníkov a pre mierne pokročilých, Nemecký jazyk pre začiatočníkov a pre mierne pokročilých, Starostlivosť o zdravie, Hrnčiarstvo, Digitálna audio a video technika, Komu nikácia v maďarskom jazyku, Náboženstvo a teológia, Ruský jazyk pre mierne pokročilých
•    Viac: www.ukf.sk/dalsie-vzdelavanie/univerzita-tretieho-veku
 Univerzita tretieho veku pri Žilinskej univerzite
•    Minimálny vek je 45 rokov, pre študijný program Človek a počítač je minimálny vek 55 rokov.
•    Poplatky v Žiline: 30 eur – dôchodca a invalidný dôchodca pre všetky programy okrem programu Človek a počítač 
•    35 eur – dôchodca a invalidný dôchodca pre program Človek a počítač 
•    45 eur – pracujúci vo všetkých programoch okrem programu Človek a počítač 
•    50 eur – pracujúci v programe Človek a počítač
•    Poplatky mimo Žiliny: 35 eur – pre všetkých dôchodcov
•    50 eur – pre všetkých pracujúcich
•    Stornopoplatok: 25 % z poplatku, ak sa odhlási od 1. 6 do 31. 7.
•    50 % z poplatku, ak sa odhlási od 1. 8 do 31. 8.
•    100 % z poplatku, ak sa odhlási po 1. 9. 2015.
•    Prihlášku je potrebné poslať do 30. júna 2015
•    Odbory štúdia: Zdravý životný štýl, Kulturológia - kultúrny človek, Dejiny 20. storočia, Človek a počítač 
•    V prešovskej pobočke: Človek a počítač, Človek a právo, Človek a umenie
•    Viac: www.ucv.uniza.sk/ucv
 Univerzita tretieho veku v Košiciach
•    Minimálny vek je 40 rokov.
•    Prihlášku je potrebné poslať do 31. augusta 2015
•    Poplatky: v tomto akademickom roku boli pre dôchodcov 35 eur a pre pracujúcich 50 eur na rok.
•    Plánujú zvyšovať, cca o 5 eur, ešte však nie sú schválené.
•    Študijné odbory: „ Informatika a informačné technológie, Stavebníctvo a architektúra, Človek, zdravie, životné prostredie, spôsob života, Psychológia, Dejiny umenia, Medicína, Právo, Ekonomika a hospodárstvo, Veterinárna medicína, Anglický jazyk
•    Viac: www.tuke.sk/tuke/vzdelavanie/usek-vzdelavania-1/univerzita-tretieho-veku/
 Univerzita tretieho veku pri Akadémii ozbrojených síl Liptovský Mikuláš
•    V budúcom akademickom roku sa neotvára nové štúdium.
 Trnavská univerzita
•    Informácie na požiadanie dáva študijné oddelenie. 
 TnUAD v Trenčíne
•    Minimálny vek je 45 rokov u žien a 50 rokov u mužov.
•    Poplatky: 30 eur - pre nepracujúcich dôchodcov, 50 eur pre zárobkovo činných
•    Termín podania prihlášky je do 30. 9. 2015
•    Študijné odbory:„ Psychológia, Ekonomika, Počítače, Životné prostredie a udržateľný rozvoj, právo, sociálna práca, Technika a Technológia
•    Viac: www.tnuni.sk
 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
•    Minimálny vek je u žien 40 rokov a u mužov 45 rokov, dospelý invalidný dôchodca bez ohľadu na vek
•    Prihlášku je potrebné poslať do konca augusta 2015
•    Poplatky: 50 eur - pre pracujúcich, 40 eur - pre nepracujúcich dôchodcov, 30 eur - pre invalidných dôchodcov
•    Študijné odbory:„ Informatika, Záhradníctvo, Potraviny, výživa, zdravie Malá poľnohospodárska technika, Mlieko a syry vo výžive, Účtovníctvo, Vino hradníctvo a vinárstvo, Verejná správa, Záhradná a krajinná architektúra Základy anglického jazyka
•    V Žiline možno študovať: Záhradníctvo, Potraviny, výživa a zdravie 
•    V Martine možno študovať: Informatika, Nemecký jazyk, Anglický jazyk, Záhradníctvo
•    Viac: cms.uniag.sk/Groups/vzdelavanie/podujatia/celozivotne-vzdelavanie/utv/
 Katolícka univerzita v Ružomberku
•    Minimálny vek je 45 rokov.
•    Poplatky 30 eur
•    Prihlášku je potrebné poslať do septembra
•    Študijné odbory:„ Nie je zamerané na odbory.
•    V prvom ročníku sa študujú dejiny filozofie, psychológia, pedagogika a gerontológia.
•    V druhom ročníku sú prednášky z biblickej teológie, dogmatickej teológie, spirituálnej teológie, morálnej teológie a dejín katolíckej cirkvi 
•    v treťom ročníku sa prednášajú všeobecné dejiny, dejiny výtvarného umenia, dejiny filmového umenia, slovenská literatúra a slovenská hudba
•    Viac: www.ku.sk/index.php/studium/celozivotne-vzdelavanie.html
 Prešovská univerzita
•    Minimálny vek je 45 rokov.
•    Poplatky: 40 eur - na školský rok
•    Termín zaslania prihlášky: do 16. septembra 2015
•    Študijné odbory:„ Geografia, Astronómia, Religionistika, Starostlivosť o zdravie, Etika, Krajinná architektúra, Telesná výchova a šport, Dejiny a súčasnosť hudby, Politológia – ak sa nazbiera       aspoň 10 študentov
•    Majú aj detašované pracovisko v Spišskej Novej Vsi na Akadémii vzdelávania.
•    Viac: www.unipo.sk
 Univerzita tretieho veku Centrum ďalšieho vzdelávania pri Univerzite Komenského v Bratislave
•    Minimálny vek je 50 rokov.
•    Poplatky: 57 eur - pre dôchodcov a 67 eur pre zamestnaných.
•    Termín zapisovania – január až september (podľa poradovníka)
•    Študijné odbory:„ Archeológia, Astronómia, Človek a príroda, Dejiny a pamiatky Bratislavy, Dejiny kresťanstva, Dejiny Slovenska, Všeobecné dejiny, Dejiny výtvarného umenia, Divadlo a             hudba v premenách času, Empatická asertivita v súčasnom živote, Etnografia a folkloristika, Európska únia, Filozofia, Gerontológia, Joga, Latinčina a kultúra antického Ríma, Lieky a                 zdravie, Počítače a informatizácia spoločnosti, Právo, Psychológia, Regenerácia psychofyzických síl seniorov, Sociálna práca, Svet opery, UNESCO, Záhradníctvo, Žurnalistika
•    Viac: www.cdvuk.sk/utv
 Univerzita tretieho veku pri Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
•    Minimálny vek je 40 rokov.
•    Má pobočky v Poprade, Dolnom Kubíne a pripravujú v Martine.
•    Poplatky: 40 eur - pre poberateľov niektorého z dôchodkov, 70 eur pre pracujúcich.
•    Termín zaslania prihlášky je 31. júl 2015.
•    Študijné odbory:„ Starostlivosť o zdravie – cibrenie pamäti, Záhradníctvo, Environmentalistika, Fytoterapia, Výživa a zdravie, Umenie, Kresba a maľba, Dejiny Slovenska, Právo,                         Spoločenský a diplomatický protokol a aplikované etiky, Psychológia, Sociológia, Informačné a komunikačné technológie, anglický, nemecký, francúzsky a taliansky jazyk, výtvarné umenie        – paličkovanie
•    Viac: www.ccv.umb.sk


Zdroj: ekonomika.sme.sk 

Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk