Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
Podmienky používania

I.    Úvodné ustanovenia

 

 1. Prevádzkovateľom internetového portálu www.domdochodcov.sk je fyzická osoba, so sídlom Kozmonautov 4, 900 21 Svätý Jur
 2. Internetový portál domdochodcov.sk označuje doménu druhej úrovne domdochodcov.sk, partnerské domény druhej úrovne, ktoré poskytujú svoje služby v spolupráci so domdochodcov a domény tretej, prípadne vyššej úrovne.
 3. Poskytovanie a využívanie služieb na domdochodcov.sk sa spravuje týmito podmienkami domdochodcov.sk ( ďalej aj ako „ Podmienky“) a v prípade niektorých služieb poskytovaných samostatne domdochodcov alebo v spolupráci s treťou stranou, konkrétna služba sa riadi súčasne aj samostatnými podmienkami jej využívania. Konkrétne podmienky, ktoré sa vzťahujú na používanie určitej služby, sú uvedené na príslušnej webovej stránke.
 4. Služby na domdochodcov.sk zahŕňajú najmä prenos, spracovanie, uchovávanie, vyhľadávanie, zhromažďovanie dát a komerčnú komunikáciu, ktoré sú poskytované bezplatne, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak ( ďalej aj ako“ služba“ alebo „služby“).

 


II. Práva a povinnosti Dom dôchodcov

 

 1. Dom dôchodcov poskytuje služby na domdochodcov.sk v stave, v akom sa nachádzajú, t.j. so všetkými prípadnými vadami a neposkytuje záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia. Dom dôchodcov neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia servera. Dom dôchodcov nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá používateľovi môže vzniknúť v súvislosti s používaním služieb na domdochodcov.sk.
 2. Dom dôchodcov má právo najmä :
 1. kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa a to aj bez uvedenia dôvodu
 2. prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne
 3. kedykoľvek vykonať technickú odstávku domdochodcov.sk a jeho služieb a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia
 4. vykonávať iné práva, ktoré mu vyplývajú z týchto Podmienok alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov


Dom dôchodcov sa zaväzuje poskytovať súčinnosť na oprávnené výzvy štátnych orgánov a iných oprávnených fyzických a právnických osôb. V prípade uloženia pokuty alebo vzniku inej peňažnej alebo nepeňažnej ujmy Dom dôchodcov vzniknutej v dôsledku aktivít používateľa na domdochodcov.sk, používateľ  je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu alebo ujmu v celom rozsahu.

 


III.    Práva a povinnosti používateľa

 

 1. Používateľ je povinný dodržiavať tieto Podmienky a súčasne aj konkrétne podmienky, ak sa takéto aplikujú na niektorú zo služieb na domdochodcov.sk, ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Používateľom služieb na domdochodcov.sk je zakázané:

 

 1. používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,
 2. používať vyhrážky a osobné útoky voči iným používateľom služby a tretím osobám,
 3. uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe
 4. propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
 5. propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,
 6. otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,
 7. ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,
 8. propagovať detskú pornografiu,
 9. otvorene alebo skrytou formou propagovať výrobky alebo služby inej fyzickej alebo právnickej osoby,
 10. opakovane zverejňovať rovnaké príspevky, nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty ako aj iné, vykonávať iné aktivity, ktoré môžu viesť k obmedzeniu alebo zníženiu kvality poskytovaných  služieb,
 11. zverejňovať osobné údaje o iných osobách, najmä ich adresu alebo telefónne číslo, pokiaľ k tomu uvedená osoba neudelila súhlas,
 12. šíriť obscénne, vulgárne a urážlivé materiály a protizákonné materiály, pričom zakázané je aj zverejňovať odkaz na akékoľvek webové stránky s takýmto obsahom.

 

 1. Používateľ  zodpovedá za svoje príspevky a aktivity na domdochodcov.sk a súhlasí s tým, že nebude používať služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito Podmienkami a podmienkami konkrétnej služby.
 2. Registrovaný používateľ môže kedykoľvek požiadať Dom dôchodcov o zrušenie jeho  registrácie na domdochodcov.sk spôsobom a postupom podľa čl. V týchto Podmienok a Dom dôchodcov sa  zaväzuje jeho žiadosti vyhovieť.

 

 

IV.    Pravidlá zverejňovania obsahu a komunikácie na domdochodcov.sk

 

Obsah na domdochodcov.sk je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu Dom dôchodcov zakázané. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Dom dôchodcov. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia Dom dôchodcov je zakázané. Dom dôchodcov ako oprávnený zástupca autorov článkov a iných materiálov zverejnených na domdochodcov.sk si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 618/2003 Z.z. zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom ( autorský zákon) v platnom znení.


Používateľ je povinný pri zverejňovaní obsahu dodržiavať obmedzenia podľa článku  III. ods. 2 týchto Podmienok.


Používateľ, ktorý zverejňuje na domdochodcov.sk svoje slovné, zvukové, obrazové alebo zvukovoobrazové príspevky, najmä články, videá, nahrávky alebo fotografie, zverejňuje svoje príspevky bez nároku na odmenu a súhlasí s ich verejným šírením a použitím na internete. Používateľ vyhlasuje, že je oprávnený takýto obsah zverejniť a že získal všetky potrebné povolenia a práva vyžadované v zmysle platných právnych predpisov na použitie obsahu na domdochodcov.sk vrátane použitia v aplikáciách pre mobilné telefóny.


Dom dôchodcov nezodpovedá za informácie, údaje a akýkoľvek iný obsah poskytnutý alebo zverejnený alebo používateľmi uložený na domdochodcov.sk. Ak sa Dom dôchodcov dozvie o protiprávnosti informácií alebo obsahu zverejnenom na domdochodcov.sk, bezodkladne k nim zamedzí prístup alebo ich odstráni.


Ak sa akýkoľvek návštevník stránok domdochodcov.sk domnieva, že obsah zverejnený na domdochodcov.sk porušuje tieto Podmienky, prosíme, aby oznámil túto skutočnosť na e-mail info@domdochodcov.sk.

 


V. Záverečné ustanovenia

 

Dom dôchodcov  je oprávnený kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť Podmienky a rozsah služieb poskytovaných na domdochodcov.sk. Zmena je platná a účinná  dňom uvedeným v Podmienkach. Dom dôchodcov si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením podmienok (ďalej len „zmena podmienok“). Zmena podmienok bude zverejnená na internetovej stránke www. domdochodcov.sk najneskôr v deň jej účinnosti.


Používateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude používateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto Podmienok Dom dôchodcov,  má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí. Ak registrovaný používateľ so zmenou nesúhlasí, môže požiadať o zrušenie registrácie.


Používateľ a Dom dôchodcov sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania domdochodcov.sk a jeho služieb sa riadia účinným znením Podmienok a ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení.


Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňom 14.10.2014. 

 

Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk