Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
Poplatky v ambulanciách čakajú zmeny
Dátum pridania:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti, prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním a dnes bude o ňom rokovať vláda. Cieľom návrhu je precizovanie ustanovení, ktoré sa týkajú poplatkov v ambulantnej sfére. „Táto problematika patrí dlhodobo k najproblémovejším témam v rezorte, občania ju vnímajú mimoriadne citlivo a poplatky rôzneho druhu zaťažujú a trápia pacientov. Preto sme sa rozhodli sprehľadniť túto oblasť a vyjsť v ústrety pacientom,“ zdôraznil štátny tajomník MZ SR Viliam Čislák. Na uvedený problém poukazujú aj mnohé pacientske  podnety a sťažnosti, ktoré sa týkajú práve neprehľadného systému platieb v ambulanciách.
 
Pri výbere poplatkov u lekárov chýbali pravidlá, v praxi sa často vyskytovali sporné situácie a pacienti nevedia, prečo musia niektoré poplatky uhrádzať. Na problematickosť a nejasnosť témy  však upriamili pozornosť aj samotní lekári, pričom o konkrétnych situáciách a diskutabilných otázkach informovali ministerstvo zdravotníctva predstavitelia Asociácie súkromných lekárov. Zároveň zdôrazňovali potrebu nájsť kompromis pri riešení tejto témy.
 
Na ministerstve zdravotníctva bola vytvorená pracovná skupina, ktorá systematicky vyhodnocovala podnety pacientov, ako aj skúsenosti odborov zdravotníctva  samosprávnych krajov Slovenska, ktoré  sa touto problematikou zaoberajú pravidelne. „Prínosom pri riešení tejto témy je aj spolupráca MZ SR s Jednotou dôchodcov Slovenska, ako aj s Asociáciou na ochranu práv pacientov. Navyše, priebežné výsledky interného prieskumu MZ SR z projektu Pýtajte sa lekára zatiaľ potvrdzujú, že poplatky vnímajú pacienti ako mimoriadne nejasnú a problémovú oblasť, a to bez rozdielu veku“, informoval štátny tajomník Viliam Čislák. 
 
Nebolo jednoduché nájsť kompromisné riešenie, ktoré na jednej strane ochráni pacienta a na strane druhej neobmedzí ekonomickú činnosť ambulantných lekárov. Ministerstvo zdravotníctva SR predstavuje koncepciu zmenených pravidiel pri výbere poplatkov v ambulantnej sfére, s dôrazom  na tieto skutočnosti:
 
• poplatky v zdravotníctve bude môcť ambulantný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vyberať iba v taxatívne uvedených prípadoch, 
• môže ísť iba o také poplatky, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia,
• cenník poplatkov  bude schvaľovať VÚC,
• ambulantný poskytovateľ bude môcť vybrať iba taký poplatok, ktorý je uvedený v schválenom cenníku.
 
Na doklade o zaplatení poplatku musí byť uvedená presná špecifikácia poplatku z cenníka schváleného VÚC.
 
Súčasťou zdravotného výkonu bude aj:
- objednanie pacienta na vyšetrenie vrátane objednania na konkrétny čas,
- vypísanie lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu,
- vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu,
- potvrdenie o návšteve lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka,
- vypísanie odporučenia na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti alebo na poskytnutie ústavnej starostlivosti.
 
Poplatok za prednostné ošetrenie môže poskytovateľ vybrať od pacienta len vtedy,  ak ho  objedná do 10- tich pracovných dní, inak sa považuje objednanie pacienta za objednanie, ktoré je súčasťou zdravotného výkonu (t.j. lekár nie je oprávnený vyberať poplatok).
Zákon zároveň stanovuje, že poskytovateľ nesmie podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti akoukoľvek úhradou nad rozsah spoluúčasti poistenca stanovenej právnymi predpismi.
 
Zákon počíta s účinnosťou od 1. marca 2015. Poskytovatelia budú povinní doručiť samosprávnemu kraju podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu najneskôr do 31. marca 2015. Samosprávny kraj má na schválenie tohto zoznamu 60- dňovú lehotu od jeho doručenia.
 
 
 
 
Zdroj:health.gov.sk
Zdroj foto: dreamstime.com/free

Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk